Giỏ hàng
Kỹ năng thuyết trình (6)

Gói thành viên Kỹ năng thuyết trình (6)

_ Tác phong làm việc
_ Kỹ năng giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp
_ Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
_ Chia sẻ thảo luận

Thời gian 1ngày