Giỏ hàng
Kỹ năng tư vấn khách hàng (5)

Gói thành viên Kỹ năng tư vấn khách hàng (5)

_ Tác phong làm việc
_ Kỹ năng giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp
_ Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng
_ Chia sẻ thảo luận

Thời gian 1ngày