Giỏ hàng
Quản lý spa (1)

Gói thành viên Quản lý spa (1)

_ Kỹ năng quản lý Spa , Salon
_ Quản lý bản thân
_ Quản lý nhân viên
_ Quản lý khách hàng
_ Chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm thực tế
_Cung cấp các form mẫu, bảng biểu trong quản lý

Thời gian 1ngày